• nl
  • en

vha-sqsArbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid

Arbeidsongevallen

Helaas komt het regelmatig voor dat werknemers tijdens werktijd betrokken raken bij een ongeval op hun werkplek of elders. Wat moet u doen om ongevallen te voorkomen? Wat zijn uw verplichtingen ingevolge de arbeidsomstandighedenwetgeving? Bent u altijd aansprakelijk? Hoe gaat u met de Arbeidsinspectie om? Op deze en al uw andere vragen kunnen wij u antwoord geven en adviseren hoe hiermee het beste om te gaan.

 

Re-integratie

Iedere werkgever heeft bij tijd en wijle met al dan niet langdurig arbeidsongeschikten te maken. Het beleid van de overheid is er op gericht werknemers die, al dan niet blijvend, arbeidsongeschikt zijn terug te laten keren in het arbeidsproces, terug naar hun oude werkplek, dan wel elders binnen of buiten de organisatie van de werkgever. Een bedrijfsarts zorgt voor de begeleiding van het ziekteproces. Het komt echter geregeld voor dat werkgever en werknemer of werkgever en de bedrijfsarts het niet eens zijn over de te volgen procedure. Wij kunnen u bijstaan en adviseren hoe hiermee om te gaan. Hebt u mogelijkheden om de werknemer te dwingen andere passende werkzaamheden te gaan verrichten? Wat zijn passende werkzaamheden? Mogelijk komt uw werknemer voor een uitkering ingevolge de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA-uitkering) in aanmerking. Weet u wat uw rechten en verplichtingen in dat kader zijn? Ook op dit vlak zijn wij u graag van dienst.

 

Verhaalsacties

Een werknemer die door ziekte verhinderd is de bedongen arbeid te verrichten heeft gedurende tenminste 104 weken recht op doorbetaling van minimaal 70% van zijn loon. Voor een werkgever is dat een zware financiële verplichting. In bepaalde gevallen is het mogelijk om de schade die de werkgever lijdt op de derde die de ziekte van de werknemer veroorzaakt heeft te verhalen. Wij adviseren u graag over deze mogelijkheid.

 

Ziekte en verzuim

Een werknemer die door psychische of lichamelijke beperkingen niet in staat is de werkzaamheden te verrichten die hij normaal verricht, is arbeidsongeschikt. De werkgever is in principe verplicht gedurende 104 weken 70% van het loon van de werknemer door te betalen, voor zover het loon niet meer bedraagt dan een door de overheid vastgesteld bedrag (maximum dagloon). In bepaalde gevallen heeft de werknemer geen recht op doorbetaling van salaris, bijvoorbeeld als een werknemer zijn genezing belemmert of als hij weigert ander werk te verrichten dat hij met zijn beperkingen wel zou kunnen verrichten. Ook als de werknemer geen gehoor geeft aan een oproep om het spreekuur van de bedrijfsarts te verschijnen heeft een werkgever de mogelijkheid om de loonbetaling op te schorten. Het is van belang dat de werkgever duidelijke regels heeft waaraan zieke werknemers zich moeten houden. Wij kunnen een verzuimreglement voor u opstellen. Daarnaast kunnen we u adviseren inzake uw rechten en verplichtingen ten opzichte van uw arbeidsongeschikte werknemers.

© 2016 Van Hall Advocaten Arbeidsrecht