• nl
  • en

vha-sqsCollectief arbeidsrecht

CAO’s

In veel bedrijfstakken is het gebruikelijk dat werknemers- en werkgeversorganisaties afspraken met elkaar maken over de arbeidsvoorwaarden van de werknemers die in die specifieke bedrijfstak werkzaam zijn. Deze afspraken worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Op verzoek van de betrokken werknemers- en werkgeversorganisaties kan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een CAO voor een bepaalde periode algemeen verbindend verklaren. In dat geval zijn alle werkgevers die onder de werkingssfeer van de CAO vallen gehouden die CAO ook op te volgen. Wij kunnen u adviseren of u gehouden bent een CAO toe te passen en of er mogelijkheden bestaan van een CAO af te wijken. Maar ook als u met de vakorganisaties een eigen CAO wenst af te spreken, kunnen wij u terzijde staan.

 

Medezeggenschap (OR)

Als er 50 werknemers of meer werkzaam zijn binnen een onderneming, is een werkgever verplicht tot het instellen van een ondernemingsraad. De wet kent een ondernemingsraad een aantal bevoegdheden toe. Zo moet een ondernemer over een specifiek aantal onderwerpen, zoals bijvoorbeeld in het geval van beëindiging van een bedrijfsonderdeel of het doen van een belangrijke investeringen, de ondernemingsraad om advies vragen. In andere gevallen, bijvoorbeeld een wijziging van een belonings- of functiewaarderingssysteem, moet er zelfs om instemming gevraagd worden. Meestal verlopen dergelijke trajecten in goed overleg, maar soms weigert een ondernemingsraad met de voorgenomen plannen in te stemmen of geeft hij een negatief advies. Wij kunnen u niet alleen bijstaan bij het instellen van een ondernemingsraad, maar u kunt bij ons ook terecht voor advies met betrekking tot advies- en instemmingsplichtige aangelegenheden. Ook ondernemingsraden staan wij bij.

 

Overnames

Fusies of overnames, vroeg of laat komt bijna iedere ondernemer of organisatie hier mee in aanraking. Wat zijn de gevolgen voor het personeel van het bedrijf of de organisatie die overgenomen wordt? Is het mogelijk nieuwe arbeidsovereenkomsten te sluiten of arbeidsvoorwaarden te wijzigen? Wij kunnen u niet alleen adviseren en bijstaan ten tijde van de fusie of overname, maar ook daarna als het harmoniseren van arbeidsvoorwaarden aan de orde dient te komen.

 

Reorganisaties

Sluitingen van bedrijven of instellingen, of onderdelen daarvan, wijzigingen in de structuur van organisaties, inkrimpingen of juist uitbreidingen; dit soort veranderingen gaat meestal gepaard met aanpassingen in het personeelsbestand. De juiste mensen moeten weer de juiste plek krijgen en van anderen moet wellicht afscheid worden genomen omdat zij niet meer passen binnen de veranderde organisatie. Hoe moet u te werk gaan? Wij bieden u graag ondersteuning en begeleiding bij dat proces.

 

Sociaal Plan

Een plan om ervoor te zorgen dat de negatieve consequenties van een reorganisatie zo goed mogelijk worden opgevangen en gelijke gevallen ook gelijk worden behandeld, wordt een sociaal plan genoemd. Hierin staat precies beschreven welke maatregelen de werkgever neemt voor de werknemer voor wie een reorganisatie gevolgen heeft. U moet daarbij niet alleen denken aan een beschrijving van een afvloeiingsregeling voor de werknemers van wie het dienstverband wordt beëindigd, maar ook aan het inzetten van een outplacementbureau of een beschrijving van een traject dat moet leiden tot herplaatsing van werknemers in andere passende functies. Van een sociaal plan dat is goedgekeurd door de ondernemingsraad zal door een rechter minder gemakkelijk worden afgeweken dan van een sociaal plan dat slechts eenzijdig door de werkgever is opgesteld. Een sociaal plan dat is goedgekeurd door de vakorganisaties biedt nagenoeg geen mogelijkheid meer om in een individueel geval van af te wijken. Wij kunnen u niet alleen adviseren met betrekking tot de inhoud van een sociaal plan, maar kunnen u ook terzijde staan als u de goedkeuring van uw ondernemingsraad wenst te verkrijgen of met de vakorganisaties tot een akkoord wilt komen.

© 2016 Van Hall Advocaten Arbeidsrecht