• nl
  • en

vha-sqsOvereenkomsten

Arbeidsovereenkomst

Natuurlijk kunt u zo een standaard arbeidsovereenkomst van internet halen. Het is dan echter de vraag of de inhoud daarvan naadloos aansluit op de praktijk in uw bedrijf. Een arbeidsovereenkomst van bijvoorbeeld een secretaresse bevat vaak andere voorwaarden dan die van een werknemer op managementniveau. Daarnaast is het van belang te weten dat sommige bepalingen aan wettelijke vereisten moeten voldoen om geldig te zijn. Een concurrentiebeding is bijvoorbeeld alleen geldig als dit schriftelijk tussen werkgever en werknemer is overeengekomen. Bovendien mag een concurrentiebeding in arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd slechts overeengekomen worden als daaraan een motivering ten grondslag ligt.

Wat betreft een proeftijd, is het zo dat bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die korter dan twee jaar duurt, deze slechts één maand mag duren, tenzij een van toepassing zijnde CAO een afwijking van de wettelijke bepaling mogelijk maakt. Maar duurt de arbeidsovereenkomst zes maanden of korter, dan mag een proeftijd in het geheel niet! Een goede arbeidsovereenkomst is dan ook van groot belang. Van Hall Advocaten Arbeidsrecht heeft ruime ervaring in het op maat opstellen van arbeidsovereenkomsten. Zo zorgen wij er onder andere voor dat de inhoud van de arbeidsovereenkomsten overeenstemt met een mogelijk op uw onderneming van toepassing zijnde CAO. Wanneer u een personeelshandboek binnen uw onderneming hanteert, waken wij er tevens voor dat de arbeidsovereenkomst geen bepalingen bevat, die al in het personeelshandboek zijn opgenomen.

 

Arbeidsvoorwaarden/personeelsreglement

Iedere onderneming heeft haar eigen ‘huisregels’, al dan niet mede voorgeschreven door een van toepassing zijnde CAO. Het is van belang de binnen uw onderneming geldende regels duidelijk kenbaar te maken aan uw werknemers. Een duidelijk beleid voorkomt oeverloze discussies bij een conflict; ook in een rechtszaak staat de werkgever beduidend sterker als de regels zwart op wit staan. Te denken valt dan aan de volgende bepalingen: hoe en bij wie moeten uw werknemers zich ziek melden, welke verzuimvoorschriften gelden er, hoe en binnen welke termijn kan het opnemen van vakantiedagen aangevraagd worden, wat zijn de regels met betrekking tot het gebruik van internet etc. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen bepaalde arbeidsvoorwaarden die wettelijk gezien niet in de individuele arbeidsovereenkomst opgenomen hoeven te worden, in een personeelsreglement op te nemen. Zo worden uw arbeidsovereenkomsten een stuk korter en overzichtelijker zonder dat dit afbreuk doet aan de positie van uzelf of uw werknemer(s). Dit soort regels zijn in het algemeen makkelijk (eenzijdig) door de werkgever te wijzigen.

 

Leasereglement

Bij veel ondernemingen wordt een leaseauto aan de werknemer verstrekt. Een leaseauto kan een behoorlijke waarde vertegenwoordigen en het gebruik ervan brengt allerlei verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. Het is dan ook van belang hier goede afspraken over te maken en deze vast te leggen. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of de werknemer de auto alleen voor zakelijke of ook voor privédoeleinden mag gebruiken. Hoe zit het met gebruik in het buitenland? Worden alle brandstofkosten vergoed? Zolang dergelijke onderwerpen goed op papier staan, kunnen daarover geen misverstanden ontstaan.

 

Opdrachtovereenkomst

Soms is het noodzakelijk of gewoon praktisch om gebruik te maken van de diensten van iemand zonder dat u deze persoon direct in dienst neemt. Voor dergelijke situaties bestaat de mogelijkheid een overeenkomst van opdracht aan te gaan. Een overeenkomst van opdracht is nadrukkelijk geen arbeidsovereenkomst. De inhoud van een overeenkomst van opdracht is dan ook wezenlijk anders. De opdrachtnemer is bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het afdragen van premies en loonbelasting, hij is immers niet bij u in dienst. Omdat het verschil tussen een opdracht- en een arbeidsovereenkomst in de praktijk soms minimaal is, is het van belang hier duidelijke afspraken in de overeenkomst over op te nemen. Toch zit het risico hem niet zozeer in de benoeming van de relatie tussen partijen, maar vooral in de uitvoering daarvan. Ook al wordt de relatie een overeenkomst van opdracht genoemd, wanneer alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst aanwezig zijn, zal de rechter oordelen dat er toch sprake is van een arbeidsovereenkomst. Per 1 mei 2016 is de zogeheten Verklaring Arbeidsrelatie (“VAR”) afgeschaft. Daarvoor in de plaats wordt gewerkt met modelovereenkomsten. Graag informeren wij u hierover.

 

Vrijwilligersovereenkomst

Wanneer een onderneming gebruik maakt van vrijwilligers, ligt hier vaak aan ten grondslag dat de financiële middelen om betaalde krachten in dienst te nemen niet aanwezig zijn. Het is dan ook van belang dat duidelijk is wat de status van de vrijwilliger is, wat zijn activiteiten inhouden en of, en zo ja, op welke wijze hij hiervoor wordt beloond.

© 2016 Van Hall Advocaten Arbeidsrecht