• nl

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (“Arbowet”) aangenomen. De gewijzigde wet zal per 1 juli 2017 gaan gelden. De wijziging is vooral gericht op betere preventie. Beroepsziekten, arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en een te hoge werkdruk dienen zoveel als mogelijk te worden voorkomen.

In het onderstaande zijn de belangrijkste wijzigingen voor u op een rijtje gezet.

Open spreekuur bedrijfsarts
Per 1 juli 2017 dient iedere werknemer directe toegang tot de bedrijfsarts te hebben via een zogeheten “open spreekuur”, ook wel “arbeidsomstandighedenspreekuur” genoemd.

Second opinion
Op grond van de nieuwe Arbowet heeft iedere werknemer recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts. Let op, dit is iets ander dan het zogeheten deskundigenoordeel (in de volksmond ook wel “second opinion” genoemd) van het UWV WERKbedrijf (“UWV”). Deze mogelijkheid blijft ook gewoon bestaan. Een second opinion bij een andere bedrijfsarts kan uitsluitend, anders dan het deskundigenoordeel van het UWV, op initiatief van de werknemer plaatshebben. Een werkgever kan dus geen second opinion bij een andere bedrijfsarts aanvragen, tenminste, niet zonder toestemming van de werknemer. Bedrijfsartsen dienen een dergelijk verzoek van een werknemer vervolgens altijd te honoreren, tenzij zwaarwegende argumenten zich hiertegen verzetten.

De kosten van een second opinion komen voor rekening van de werkgever.

Regels ter uitvoering van onder meer de second opinion zullen nog worden neergelegd in een algemene maatregel van bestuur. Uit de parlementaire geschiedenis blijkt bijvoorbeeld dat hierbij moet worden gedacht aan het feit de bedrijfsarts die de second opinion uitvoert buiten de arbodienst van werkgever werkzaam dient te zijn. 

Basiscontract arbodienstverlening
Afspraken tussen de werkgever en de arbodienst moeten worden vastgelegd in een basiscontract arbodienstverlening. Dit contract dient in ieder geval afspraken te bevatten over de volgende onderwerpen:

  1. toegang van de bedrijfsarts tot elke werkplek;
  2. op welke wijze de arbodienstverlener of de bedrijfsarts zijn wettelijke taken kan uitvoeren;
  3. hoe de toegang tot de bedrijfsarts en het overleg met de preventiemedewerker en OR zijn geregeld;
  4. hoe werknemers gebruik kunnen maken van het recht op een second opinion;
  5. hoe de klachtprocedures werken;
  6. hoe de bedrijfsarts omgaat met de meldingsplicht voor beroepsziekten.

Het ontbreken van een dergelijk basiscontract is een reden voor de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (“Inspectie SZW”) om direct een boete aan de werkgever op te leggen. Voorheen werd meestal eerst een waarschuwing gegeven.

Handhaving en toezicht
De Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van zowel werkgevers als arbodienstverleners en bedrijfsartsen. De Inspectie SZW mag sanctioneren naar aanleiding van overtreding van de bepalingen van de nieuwe Arbowet.

Medezeggenschap
Op grond van de nieuwe Arbowet is er een grotere betrokkenheid van werknemers bij afspraken met de arbodienst en bedrijfsarts. Het medezeggenschapsorgaan, de personeelsvertegenwoordiging of de OR, krijgt instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens rol in de organisatie.

Overgangsrecht
Lopende arbodienstverleningscontracten mogen nog een jaar na inwerkingtreding van de wet ongewijzigd van kracht blijven.

Waar moet u als werkgever op letten?
Het is belangrijk om uw huidige arbodienstverleningscontract goed onder de loep te nemen. Wanneer loopt het huidige contract af? Voldoet dit contract aan de nieuwe wetgeving?

Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande behoefte aan advies? Wij helpen u graag verder!