van-Hall-advocaten-Overeenkomsten.png
 
 

Overeenkomsten..Contracts

….Wilt u zeker weten dat alles goed geregeld is? Van Hall Advocaten helpt u bij het opstellen van de juiste overeenkomsten.

..Are you certain that all the necessary arrangements are in place? Van Hall Advocaten will help you draft the appropriate contracts. ….

 
 
 

Arbeidsovereenkomst..Employment contracts

….Geen mens, geen functie is hetzelfde. Een goede arbeidsovereenkomst die past bij persoon en positie, is dan ook van groot belang. Wij hebben ruime ervaring in het op maat opstellen van arbeidsovereenkomsten. Zo zorgen wij er onder andere voor dat de inhoud van de arbeidsovereenkomsten overeenstemt met een mogelijk op uw onderneming van toepassing zijnde cao. Wanneer u een personeelshandboek binnen uw onderneming hanteert, waken wij er tevens voor dat de arbeidsovereenkomst geen bepalingen bevat, die al in het personeelshandboek zijn opgenomen. Zo weet u zeker dat u een arbeidsovereenkomst afsluit die op maat is gemaakt.

..Just as no two jobs are the same, no two people are the same, and a solid employment contract that is appropriate for the person and the position is therefore vital. We have extensive experience in drafting personalised employment contracts. We can ensure, for example, that the content of the employment contracts matches the terms of the Collective Agreement to which your company might be subject. If you use an employee manual within your company, we will also ensure that your employment contracts do not contain any provisions that are also included in the employee manual. This way, you can be certain that any employment contract you enter into is geared to the individual needs of you and your employee. ….


Arbeidsvoorwaarden/personeelsreglement..Terms of employment/Staff regulations

….Iedere onderneming heeft haar eigen huisregels. Denk aan regels als: hoe en bij wie moeten uw werknemers zich ziek melden, welke verzuimvoorschriften gelden er, zijn er kledingvoorschriften, hoe zit het met vakantiedagen, etc. Duidelijke regels voorkomen oeverloze discussies bij een conflict. En ook in een rechtszaak staat de werkgever sterker als de regels zwart op wit staan. Zorg dus dat ook in uw bedrijf duidelijk is welke regels er gelden. Wij kunnen daar vanzelfsprekend bij helpen.

..All companies have their own internal rules, including what arrangements your employees must make when taking sick leave, how they must notify their employer, to what sick leave policies they are subject, what happens to their annual leave allowance, etc. Putting clear rules in place prevents endless discussions in the event of a conflict or dispute. In court cases, too, employers are in a stronger position if the rules have been clearly documented. It is therefore important to ensure that it is clear within your company what rules are in place. As always, we can assist you throughout this process. ….


Leasereglement..Company Car Policy

….Bij veel ondernemingen wordt een leaseauto aan de werknemer verstrekt. Het is van belang hier goede afspraken over te maken en vast te leggen. Denk bijvoorbeeld aan de vraag of de werknemer de auto alleen voor zakelijke of ook voor privédoeleinden mag gebruiken. Hoe zit het met gebruik in het buitenland? Worden alle brandstofkosten vergoed? Mag de auto worden ingenomen bij schorsing of (langdurige) ziekte? Zolang dergelijke onderwerpen goed op papier staan, kunnen daarover geen misverstanden ontstaan. Schakel dus ook voor dit soort zaken onze deskundige hulp in.

..Many companies provide their employees with a company vehicle. It is important to agree on clear terms when negotiating these lease contracts and to document the applicable rules. There is the question, for example, of whether employees are authorised to use the vehicle for business purposes only or for personal purposes as well. What about using the car outside the Netherlands? Will all fuel expenses be reimbursed? Is the company authorised to confiscate the vehicle if the employee is suspended or takes long-term sick leave? Putting clear rules in place prevents any misunderstandings, so feel free to contact us regarding the legal aspects of any vehicle leasing issues. ….


Opdrachtovereenkomst..Service contracts

….Als u diensten afneemt van iemand die niet bij u in dienst is, is het raadzaam een overeenkomst van opdracht aan te gaan. De inhoud van een dergelijke overeenkomst is wezenlijk anders dan die van een arbeidsovereenkomst. De opdrachtnemer is bijvoorbeeld vaak verantwoordelijk voor het afdragen van premies en loonbelasting: hij is immers niet bij u in dienst. Omdat het verschil tussen een opdracht- en een arbeidsovereenkomst in de praktijk minimaal is, is het van belang hier duidelijke afspraken in de overeenkomst over op te nemen. Want ook al wordt de relatie een overeenkomst van opdracht genoemd, wanneer alle kenmerken van een arbeidsovereenkomst aanwezig zijn, zal de rechter oordelen dat er toch sprake is van een arbeidsovereenkomst. Vandaar dat het verstandig is ook voor dergelijke overeenkomsten onze hulp in te roepen.

..If you purchase services from a third party (i.e. someone not directly employed by your company), it is advisable to enter into a service contract with this party. The content of these types of contracts is fundamentally different from that of an employment contract. For one, the contractor is generally responsible for paying social security contributions and payroll tax, since they are not employed by your company. Since the difference between service contracts and employment contracts tends to be minimal on a practical level, it is important to set out clear terms in the contract. Even if the relationship qualifies as a service contract, if the contract bears all the features of an employment contract, the court is likely to rule that the contract qualifies as an employment contract. We therefore advise you to seek our counsel when entering into these types of contracts. ….


Vrijwilligersovereenkomst..Volunteer contracts

….Wanneer een onderneming gebruik maakt van vrijwilligers, is het van belang dat de status van de vrijwilliger duidelijk is, wat zijn activiteiten zijn, en of sprake is van een onkostenvergoeding. Wij helpen u graag met het opstellen van een dergelijke overeenkomst.

..If a company hires the services of voluntary workers, it is important to clearly establish the status of these volunteers, what their work involves, and whether they are entitled to reimbursement of expenses. We will be pleased to help you draft these contracts. ….

 
 
Schermafbeelding 2019-03-13 om 11.41.09.png
NL
ENG