van-Hall-advocaten-Aansprakelijkheid-arbeidsongeschiktheid.png
 
 

Zieke werknemer..Sick employee

….Er zitten nogal wat juridische haken en ogen aan alles wat met arbeidsongeschiktheid en aansprakelijkheid te maken heeft. Van Hall Advocaten helpt u door de bomen het bos (weer) te zien.

..Since there are quite a few legal complications involved in anything relating to occupational disability and liability, Van Hall Advocaten is here to help you make sense of it all. ….

 
 
 

Ziekte en verzuim..Sickness and absenteeism

….Een werknemer die door psychische of lichamelijke beperkingen niet in staat is de werkzaamheden te verrichten die hij normaal verricht, is arbeidsongeschikt. De werkgever is verplicht gedurende ten minste 104 weken minimaal 70% van het loon van de werknemer door te betalen. Maar in bepaalde gevallen heeft de werknemer geen recht op doorbetaling van salaris, bijvoorbeeld als een werknemer genezing belemmert of weigert ander werk te verrichten. Het is van belang dat de werkgever duidelijke regels heeft waaraan zieke werknemers zich moeten houden. Wij kunnen u daarbij helpen, door een verzuimreglement op te stellen. Daarnaast kunnen we u adviseren over de rechten en verplichtingen ten opzichte van uw arbeidsongeschikte werknemers. Waarbij als eerste bepaald moet worden of de werknemer ook daadwerkelijk ziek is.

..Employees who, due to physical or intellectual disabilities, are unable to perform their regular work duties, qualify as being incapacitated for work. Employers in the Netherlands are required by law to continue paying a minimum of 70% of a disabled employee's wages for at least 104 weeks. However, in certain cases an employee might not be entitled to sick pay, for example if they are obstructing their own recovery or are unwilling to accept temporary alternative employment. It is important for the employer to set clear rules with which sick employees must comply. We can support you in this process by drafting a sick leave policy for your company. In addition, we can advise you on your rights and obligations towards your employees who are incapacitated for work. The first step in this process is determining whether an employee is legitimately sick. ….


Re-integratie..Workplace rehabilitation

….Het komt helaas regelmatig voor dat werkgever en werknemer of werkgever en de bedrijfsarts het niet eens zijn over de te volgen procedure inzake arbeidsongeschiktheid. Wij kunnen u bijstaan en hierover adviseren. Denk aan vragen als: wat zijn passende werkzaamheden? Wat zijn als werkgever uw rechten en verplichtingen? Kan de werknemer terugkeren in zijn eigen functie? Wij helpen u graag verder.

..Unfortunately, it is common for employers and employees or employers and company doctors to disagree on the procedures to be followed in the event of occupational disability. We can provide you with the advice and support you need in this process. Some typical questions you might ask yourself in these situations include: what are appropriate work duties? What are your rights and obligations as an employer? Will the employee be able to return to their old position? We look forward to assisting you with these and similar issues. ….


Verhaalsacties..Redress actions

….Een werknemer die door ziekte niet kan werken, heeft gedurende tenminste 104 weken recht op doorbetaling van minimaal 70% van zijn loon. Voor de werkgever een zware financiële verplichting. Soms is het mogelijk om de schade die de werkgever lijdt op de derde die de ziekte van de werknemer veroorzaakt heeft, te verhalen. Wij adviseren u graag over deze mogelijkheid.

..Employees who are unable to work due to illness are entitled to continue receiving a minimum of 70% of their wages for a minimum of 104 weeks. We are aware that this constitutes a significant financial burden for any employer. In some cases, it is possible to recover the financial loss incurred by the employer from the third party that caused the employee's illness, injury or disability. Feel free to contact us for advice on the options available to you. ….


Arbeidsongevallen..Occupational accidents

….Wat moet u doen om ongevallen te voorkomen? Wat zijn uw verplichtingen volgens de arbeidsomstandighedenwetgeving? Bent u altijd aansprakelijk? Hoe gaat u met de Arbeidsinspectie om? Op deze en al uw andere vragen kunnen wij u antwoord geven.

..What precautions can you take to prevent accidents in the workplace? What are your obligations under the current labour laws? Are you always liable, under any circumstances? How do you deal with the Labour Inspectorate? We can provide you with answers to these and similar questions. ….

 
 
Schermafbeelding 2019-03-13 om 11.41.09.png
NL
ENG