De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): op naar 1 januari 2020..The Balanced Labour Market Act: heading towards 1 January 2020

 

….De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB): op naar 1 januari 2020..The Balanced Labour Market Act: heading towards 1 January 2020

 
 

….Op 1 januari 2020 treedt de WAB in werking.

..The Balanced Labour Market Act will enter into force as from 1 January 2020. ….

….De WAB heeft als doel meer balans te brengen op de arbeidsmarkt en het in vaste dienst nemen van werknemers aantrekkelijker te maken.

..The Balanced Labour Market Act is designed to bring greater stability to the labour market and make it more attractive to hire employees on a permanent basis. ….

….Wat gaat er veranderen? Een overzicht op hoofdlijnen.

..What is going to change? A broad overview. ….

vanHalladvocaten_arbeidsmarkt_in_balans.jpg
 
 

Flexibele werknemers..Flexible employees

….Ketenregeling..Provisions on succession of fixed-term employment contracts..
….Om werkgevers flexibeler te kunnen laten reageren op veranderende marktomstandigheden, wordt de ketenregeling verruimd. De periode waarin (maximaal drie) contracten voor bepaalde tijd overeengekomen kunnen worden, wordt verruimd van twee naar drie jaar. ..The current provisions on succession of fixed-term employment contracts (ketenregeling) will be relaxed in order to allow employers to respond more flexibly to changing market conditions. The period during which (a maximum of three) fixed-term contracts can be agreed will be relaxed from two to three years. ….

….Oproepkrachten..On-call workers….
….Ook wordt met de WAB de positie van oproepkrachten (nulurencontracten en min-maxcontracten) en payrollwerknemers versterkt. Zo moet de oproepkracht minimaal vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Doet de werkgever dit niet dan is de oproepkracht niet verplicht te komen. Wordt de oproep binnen vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden ingetrokken dan heeft de oproepkracht aanspraak op loon over de oorspronkelijke oproep. Van beide punten kan bij cao worden afgeweken tot één dag. ..The Balanced Labour Market Act is also designed to strengthen the position of on-call workers (i.e. zero-hour contracts and 'min-max' contracts) and payroll employees. For example, on-call workers must be called up at least four days in advance. If the employer fails to do this, the on-call worker is not required to come. If the notice is withdrawn within four days before commencement of the work, the on-call worker is entitled to wages for the original notice they received. A one-day margin applies in both these cases under the Collective Labour Agreement. ….

….Tot slot is de werkgever verplicht, nadat het oproepcontract 12 maanden heeft geduurd, een aanbod aan de werknemer te doen gelijk aan de gemiddelde arbeidsomvang in de afgelopen 12 maanden. ..Finally, the employer is required, at the end of the 12-month on-call contract, to make an offer to the employee that is equivalent to the average number of hours worked over the past 12 months. ….

….Payrollwerknemers..Payroll employees….
….Payrolling blijft met de WAB nog steeds mogelijk. De payrollorganisatie wordt wel verplicht om gelijke arbeidsvoorwaarden te bieden aan haar payrollwerknemers als de arbeidsvoorwaarden die gelden voor de werknemers in dienst van de opdrachtgever. ..Payrolling will remain an option under the new Balanced Employment Market Act. The payroll services provider will be required to offer the same terms of employment to its payroll employees as the terms of employment that apply to the staff employed by the client. ….


Ontslag..Dismissal

….Ontslaggrond..Grounds for dismissal….
….
De WAB introduceert een nieuwe ontslaggrond (de i-grond), ook wel de cumulatiegrond. Een onvoldragen ontslaggrond kan dan in combinatie met een andere ontslaggrond, toch leiden tot een ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Ontbindt de rechter de arbeidsovereenkomst wegens deze i-grond dan kan de rechter een extra vergoeding ter compensatie toekennen aan de werknemer. Deze compensatie bedraagt maximaal de helft van de transitievergoeding en wordt bovenop de transitievergoeding toegekend. ..The Balanced Labour Market Act will introduce new grounds for dismissal, known as the ‘i-grounds' or the 'cumulative grounds'. In that case, insufficient grounds for dismissal may lead to termination of the employment contract in conjunction with other grounds for dismissal. If the court decides to terminate the employment contract based on these i-grounds, the court may grant the employee additional compensation. This compensation will be subject to a maximum of half the transition fee and is granted in addition to this fee. ….

….Transitievergoeding..Transition fee….
….Met de komst van de WAB heeft de werknemer vanaf de eerste dag van de arbeidsovereenkomst al recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding wordt dan ook berekend per gewerkte dag. De afwijkende opbouw van de transitievergoeding voor oudere werknemers komt met de WAB te vervallen. ..With the introduction of the Balanced Labour Market Act, employees will be entitled to a transition fee from the first day of their employment contract. The transition fee is calculated based on the number of days worked. The structure of the transition fee, which differs for older employees, will cease to apply with the introduction of the Balanced Labour Market Act. ….


WW-premie..Unemployment insurance contribution

….De WAB maakt de WW-premie die de werkgever moet afdragen afhankelijk van het soort contract. Voor flexibele contracten gaat de WW-premie omhoog en voor vaste contracten met een eenduidige arbeidsomvang gaat de WW-premie omlaag.

..Under the new Balanced Labour Market Act, the unemployment insurance contribution that the employer has to pay will depend on the type of contract. The unemployment insurance contribution will increase for flexible contracts, while they will be reduced for permanent contracts with unambiguous working hours. ….

….Wanneer u vragen hebt over de WAB, dan weet u ons te vinden!

..We will continue to keep track of the latest developments related to the Balanced Labour Market Act for you! ….